Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Napcsillag Kft.

 1. Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Napcsillag Kft. internet útján elérhető állásajánlataira való jelentkezések során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Napcsillag Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

 2. Az Adatkezelési Tájékoztató szerint Felhasználónak minősül a Napcsillag Kft. internet útján elérhető állásajánlataira jelentkező álláskereső, aki az internetes felületen adatai megadásával jelentkezik az adott állásra.

 3. Az Adatkezelési Tájékoztató a Napcsillag Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, valamint a kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

 4. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről.

 5. A Napcsillag Kft. jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a tájékoztatás közzétételét követő első felhasználói használat alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben.

II. Adatkezelés elvei

 1. A Napcsillag Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

III. Adatkezelés célja

 1. A Napcsillag Kft. adatkezelésének célja az álláskereső Felhasználók azonosítása, összegyűjtése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, valamint az illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

IV. Adatkezelés jogalapja

 1. A személyes adatok Napcsillag Kft. általi felvétele és kezelése az állásra jelentkező Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott állásra való jelentkezésével a jelentkezést lehetővé tevő weboldal igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, adatok kitöltése, pályázat beküldése stb.) adja meg.

V. Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 2. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, végzettség, szakmai tapasztalat. Megküldött önéletrajz, további, a felhasználó által beküldött csatolmányok.

VI. Adatkezelés időtartama

 1. A Napcsillag Kft. az adott állás betöltéséig, illetve a Felhasználók hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználók személyes adatait.VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését, a Napcsillag Kft. karrier@eurofamily.hu e-mail címén, valamint 8400 Ajka, Hársfa u. 1/b postacímen írásban.

 2. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Napcsillag Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

B. Tájékoztatás

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról a Napcsillag Kft. a karrierurofamily.hu e-mail címen, valamint a 8400 Ajka, Hársfa u. 1/b postacímen írásban.

 2. A Napcsillag Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Napcsillag Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

D. Igény bejelentése

 1. A Napcsillag Kft. az egyes igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban (Napcsillag Kft. 8400 Ajka, Hársfa u. 1/b címen), e-mail útján karrier@eurofamily.hu felhasználói fiókban.

 

E. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, Ajkán a Veszprémi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályos: 2015. július 1-től.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a http://eurofamily.hu/hu/adatvedelem linken.